Stručna veća i timovi

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI PRIRODNIH NAUKA MATEMATIKA, FIZIKA, TIT, INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Članovi ovog veća su:

 • Isidora Pap – nastavnik matematike,
 • Jelena Vukobrat – nastavnik matematike,
 • Svetlana Pavlović – nastavnik tehnike i tehnologije,
 • Siniša Vuković – nastavnik informatike i računarstva,
 • Jelena Vulić – nastavnik fizike (predsednik veća).

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI PRIRODNIH NAUKA BIOLOGIJA, HEMIJA, GEOGRAFIJA

Članovi ovog veća su:

   • Olivera Gašić – nastavnik geografije,
   • Nevenka Đurić Kun – nastavnik biologije,
   • Dragana Vunjak – nastavnik hemije (predsednik veća).

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI DRUŠTVENIH NAUKA SRPSKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK, NEMAČKI JEZIK, ISTORIJA

Članovi ovog stručnog veća su:

   • Božana Grbić – nastavnik srpskog jezika, (predsednik veća)
   • Renata Vujadinov – nastavnik srpskog jezika,
   • Sonja Felbab Vukašinović – nastavnik engleskog jezika,
   • Milena Mučalov – nastavnik engleskog jezika,
   • KatarinaTornjanski - nastavnik nemačkog jezika,
   • Jelena Knežević - nastavnik istorije,
   • Gordana Lekić Laković- bibliotekar.

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI VEŠTINA FIZIČKO VASPITANJE, MUZIČKA KULTURA, LIKOVNA KULTURA

Članovi ovog veća su:

   • Goran Arnuš – nastavnik fizičkog vaspitanja (predsednik veća),
   • Vladimir Radlović - nastavnik fizičkog vaspitanja,
   • Nikolina Suvajdžić - nastavnik muzičke kulture,
   • Smiljana Kojić Grandić - nastavnik likovne kulture.

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLAST RAZREDNE NASTAVE

Članovi ovog stručnog veća su:

   • Ljiljana Piperski – nastavnik razredne nastave,
   • Dušica Matejin – nastavnik razredne nastave,
   • Gordana Mišković  – nastavnik razredne nastave,
   • Snežana Perović – nastavnik razredne nastave (predsednik veća),
   • Slavica Ljiljak – nastavnik razredne nastave,
   • Ljiljana Marković – nastavnik razredne nastave,
   • Katica Jančić – nastavnik razredne nastave (boravak),
   • Zorica Tasovac – nastavnik razredne nastave,
   • Nataša Cucić Imbronjev – nastavnik razredne nastave.

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

 • Ivana Aškić, stručni saradnik,
 • Isidora Pap, nastavnik matematike,
 • Milena Mučalov, nastavnik engleskog jezika(koordinator akiva)
 • Jelena Knežević, nastavnik istorije,
 • Nataša Imbronjev Cucić, nastavnik razredne nastave,
 • Katarina Tornjanski, nastavnik nemačkog jezika,
 • Dragan Ćirić, predstavnik Saveta roditelja,
 • Ivana Spirovski, predstavnik lokalne zajednice,
 • Dva predstavnika učeničkog parlamenta.

 

Zadatak stručnog aktiva je da sačini školski razvojni plan za period od tri godine  odredi razvojne i specifične ciljeve i zadatake kao i aktivnosti kojima će se isti realizovati. O ostvarenim i neostvarenim aktivnostima i postignutim rezulatatima obaveštava sve članove kolektiva.

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

 • Ljiljana Piperski – nastavnik razredne nastave,
 • Katica Jančić – nastavnik razredne nastave,
 • Snežana Perović  – nastavnik razredne nastave,
 • Dušica Matejin – nastavnik razredne nastave,
 • Ivana Aškić – pedagog,
 • Sonja Felbab Vukašinović – nastavnik engleskog jezika,
 • Božana Grbić – nastavnik srpskog jezika,
 • Katarina Tornjanski – nastavnik nemačkog jezika,
 • Smiljana Kojić Grandić – nastavnik likovne kulture,
 • Olivera Gašić – nastavnikgeografije (predsednik aktiva),
 • Jelena Knežević – nastavnik istorije,
 • Jelena Vukobrat – nastavnik matematike,
 • JelenaVulić – nastavnik fizike,
 • Nevenka Đurić Kun  – nastavnik biologije,
 • Svetlana Pavlović – nastavnik tehnike i tehnologije,
 • Nikolina Suvajđdžić – nastavnik muzičke kulture,
 • Miroslav Bubalo – verska nastava,
 • Vladimir Gojković – informatika i računarstvo,
 • Čila Tot - mađarski jezik sa elementima nacionalne kulture,
 • Aleksandar Stojkov – romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

 Zadatak aktiva je da prati ostvarivanje školskog programa , stara se o ostvarivanju postavljenih opšti i specifičnih ciljeva i zadataka obrazovanja i vaspitanja.

STRUČNI TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

 • Jelena Krvopić - direktor škole,
 • Ivana Aškić -  pedagog škole (rukovodilac tima),
 • Renata Vujadinov - nastavnik srpskog jezika,
 • Olivera Gašić - nastavnik geografije,
 • Dragana Vunjak - nastavnik hemije,
 • Gordana Mišković - nastavnik razredne nastave,
 • Snežana Perović - nastavnik razredne nastave,
 • Zorica Tasovac - nastavnik razredne nastave,
 • Ljiljana Tedin - član saveta roditelja,
 • Jelena Kun - predstavnik lokalne zajednice,
 • Predstavnik Učeničkog parlamenta.

 Tim utvrđuje postupke praćenja ostarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno - vaspitnog rada, osnova i merila za samovrednovanje i vrednovanje kvaliteta rada ustanove radi osiguranja svih oblika obrazovno – vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostaruje.

STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA

 • Jelena Krvopić -  direktora škole,
 • Ivana Aškić - stručni saradnik,
 • Slavica Ljiljak - nastavnik razredne nastave,
 • Gordana Mišković - nastavnik razredne nastave,
 • Svetlana Pavlović - nastavnik TO i informatike (rukovodilac tima),
 • Isidora Pap – nastavnik matematike,
 • Goran Arnuš – nastavnik fizičkog vaspitanja

 Zadatak tima je da sačini plan zaštite za učenike i koordinira sprovodjenje mera zaštite učenika, izradu i realizaciju programa zaštite učenika.

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

 • Slavica Ljiljak - nastavnik razredne nastave (rukovodilac tima),
 • Jelena Vulić - nastavnik fizike,
 • Božana Grbić - nastavnik srpskog jezika,
 • Jelena Vukobrat - nastavnik matematike,
 • Ivana Aškić - stručni saradnik
 • Roditelj učenika osmog razreda

 Zadak tima je da identifikuje učenika kome je neophodan IOP, osmišljava mere za sprovođenje IOP-a, brine o saradnji nastavnika i roditelja, prati sprovođenje IOP-a, sarađuje sa OŠ „6.  oktobar“ kao servisnim centrom – neposredna pomoć defektologa.

STRUČNI TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

 • Snežana Perović - rukovodilac stručnog veća za oblast razredne nastave,
 • Jelena Vulić - rukovodilac tima stručnog veća za oblast prirodnih nauka,
 • Dragana Vunjak - rukovodilac stručnog veća za oblast prirodnih nauka,
 • Ivana Aškić - stručni saradnik,
 • Goran Arnuš - rukovodilac stručnog tima za oblasti veština,
 • Božana Grbić - rukovodilac stručnog veća za oblast društvenih nauka (koordinator tima),
 • Jelena Krvopić, direktor škole.

 Zadatak tima je da utvrđuje potrebe pojedinaca i ustanove, izrađuje godišnji lični plan profesionalnog razvoja zaposlenih, rednuje uticaj stručnog usavršavanja na razvoj i postignuća dece i učenika i analizira rezultate samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja u odnosu na dobiti stručnog usavršavanja.

STRUČNI TIM ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVA

 • Nevenka Đurić Kun - nastavnik biologije (koordinator tima),
 • Dragana Vunjak - nastavnik hemije,
 • Svetlana Pavlović - nastavnik tehnike i tehnologije,
 • Katarina Tornjanski - nastavnik nemačkog jezika,
 • Goran Arnuš - nastavnik fizičkog vaspitanja,
 • Slavica Ljiljak - nastavnik razredne nastave,
 • Gordana Mišković - nastavnik razredne nastave,
 • Nataša Imbronjev Cucić - nastavnik razredne nastave,
 • Dušica Matejin - nastavnik razredne nastave,
 • Ivana Aškić - stručni saradnik,
 • Jelena Krvopić - direktor škole,
 • Đuro Basta - kotlar,
 • Dragan Ćirić- roditelj,
 • Miša Mrvičić - roditelj,
 • Dva predstavnika učeničkog parlamenta

 

STRUČNI TIM ZA OBEZBEĐIVANjE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE

 • Jelena Krvopić - direktor škole,
 • Ivana Aškić - stručni saradnik,
 • Milena Mučalov - koordnator stručnog aktiva za razvojno planiranje,
 • Olivera Gašić - koordinator stručnog aktiva za razvoj školskog programa,
 • Slavica Ljiljak - koordinator tima za inkluzivno obrazovanje,
 • Svetlana Pavlović - koordinator tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,
 • Nevenka Đurić Kun - koordinator tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva,
 • Božana Grbić – koordinator tima za profesionalni razvoj,
 • Dragan Ćirić - predstavnik roditelja,
 • Milijana Abaza - predstavnik lokalne samouprave,
 • Predstavnik Učeničkog parlamenta,

 

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Pedagoški kolegijum čine predsednici stručnih veća i stručnih aktiva. Članovi pedagoškog kolegijuma naše škole za tekuću školsku godinu su:

 • Jelena Krvopić - direktor škole (rukovodilac kolegijuma),
 • Dragana Vunjak, predsednik stručnog veća za oblast prirodnih nauka (hemija, biologija, geografija)
 • Božana Grbić, predsednik stručnog veća za oblast društvenih nauka (srpski jezik, engleski jezik, nemački jezik, istorija)
 • Jelena Vulić, predsednik stručnog veća za oblast prirodnih nauka (matematika, fizika, informatika i računasrtvo, tehnika I tehnologija),
 • Snežana Perović, predsednik stručnog veća za oblast razredne nastave,
 • Goran Arnuš, predsednik stručnog veća za oblast veština,
 • Milena Mučalov, koordinator stručnog aktiva za razvojno planiranje,
 • Olivera Gašić, koordinator stručnog aktiva za razvoj školskog programa,
 • Slavica Ljiljak, koordinator tima za inkluztivno obrazovanje,
 • Ivana Aškić, koordinator tima za vrednovanje rada škol
 • Svetlana Iličin - sekretar škole (zaspisničar).

 Nadležnosti pedagoškog kolegijuma su da se stara o osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada, prati ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i obrazovnih standarada,vrednuje rezultate rada nastavnika i stručnog saradnika, preduzima mere za jedinstven i usklađen rad sa učenicima i odraslima u procesu obrazovanja i vaspitanja i rešava druga stručna pitanja obrazovno-vaspitnog rada.

 

Legetøj og BørnetøjTurtle