Učenički parlament

 Parlament čine po dva predstavnika odeljenja sedmog i osmog razreda što znači da školske 2023/24. Godine broji 8 članova.Učenici se udružuju u parlament radi:

 • davanja mišljenja i predloga stručnim organima školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu utvrđivanju školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;
 • razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;
 • obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
 • aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole;
 • predlaganja članova  stručnog aktiva za  razvojno planiranje  i tima za  prevenciju vršnjačkog nasilja iz reda učenika.

Učenički parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu školskog odbora, u skladu sa članom 119. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Učenički parlament ima poslovnik o radu.

Saradnik u smislu pružanja pomoći radu ovog tela učenika biće stručni saradnik, Ivana Aškić.

Tokom septembra meseca članovi učeničkog parlamenta biraju svoje rukovodstvo. Zainteresovani učenici će sačiniti svoje programe rada koje će na sastancima prezentovati, pa će se članovi parlamenta odlučiti za program i predstavnika koji po njihovom mišljenju najviše odgovara njihovim potrebama, a naravno u skladu sa delokrugom rada učeničkog parlamenta.

U okviru Učeničkog parlamenta formiraćemo i Vršnjački tim za zaštitu učenika od nasilja, a čine ga predstavnici učenika od petog do osmog razreda.

Plan i program rada Učeničkog parlamenta

Aktivnosti

Vreme

Realizatori

Izbor predstavnika odeljenja u Učenički parlament  (kandidatura, izbori)

septembar

odeljenske zajednice

Konstituisanje Učeničkog parlamenta

septembar

učenički parlament

Izbor rukovodstva Parlamenta

septembar

učenički parlament

Izbor predstavnika  Učeničkog parlamenta u rad Školskog odbora

i školskih timova i veća ( ŠRP, preduzetništvo,)

sptembar

koordinator učeničkog

parlamenta

Upoznavanje članova Parlamentasa zakonskim okvirom delovanja parlamenta, sa pravima i dužnostima članova; upoznavanje sa normativnim aktima škole (Statut; Program rada škole); Zakonom o osnovama sistema (deo koji se odnosi na učenike)

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; Pravilnikom o ponašanju učenika; Poslovnikom o radu parlamenta, Pravilikom o upisu u srednju školu i sl.

Septembar

koordinator učeničkog parlamenta

Aktivnosti u realizaciji tematskih dana tokom septembra meseca- pano pravila ponašanja u školi, moto odeljenja, moto škole

septembar

učenički parlament

Dogovor o aktivnostima vezanim za realizaciju Dečje nedelje

septembar

učenički parlament

Realizacija Dečje nedelje

oktobar

učenički parlament

Nastavak saradnje sa učeničkim parlamentom OŠ „Petar Kočić“ u Nakovu

kontinuirano

učenički parlament

Uspostavljanje saradnje sa Učeničkim parlamentom OŠ „Feješ Klara“ u Kikindi

oktobar

učenički parlament

Sastanak učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola na

nivou opštine- ukoliko postoji zainteresovanost drugih škola

oktobar

učenički parlament

Ispitivanje potreba učenika odeljenja – predloga učenika važnih za

rad Parlamenta sa ciljem organizovanja predavanja, tribina i sl.

oktobar

učenički parlament

Problemi u školskom životu i diskusija na temu poboljšanja

uslova školskog života i promocije učtivog ponašanja

oktobar

učenički parlament

Dogovor o aktivnostima povodom obeležavanja Međunarodnog dana tolerancije

oktobar/novembar

zaduženi nastavnici

učenički parlament

Razmatranje postignuća učenika na klasifikacionim periodima

oktobar, januar,

april, jun

učenički parlament

Rad sa članovima Parlamenta o načinima donošenja odluka,

preuzimanju odgovornosti, timskom radu i planiranju akcija,

novembar

koordinator učeničkog

parlamenta

Obeležavanje značajnih datuma i organizovanje humanitarnih akcija

tokom godine

učenički parlament

Učešće u organizaciji proslave Nove godine

decembar

učenički parlament

zaduženi nastavnici

Obeležavanje Dana tolerancije, Međunarodnog Dana sreće, Dana ljubavi i prijateljstva, Dana ružičastih majci

u skladu sa datumom određenog dana koji se

obeležava

učenički parlament

zaduženi nstavnici

Uspostavljanje saradnje i druženja sa učeničkim parlamentom druge

osnovne škole u opštini

tokom godine

rukovodstvo učeničkog

parlamenta

Uključivanje u aktuelne projekte u školi i lokalnoj zajednici

tokom godine

učenički parlament,

učenici, nastavnici, roditelji

Predlog za učenika generacije

maj

učenički parlament,

učenici

Organizacija maturske večeri i svečane priredbe povodom dodele

diploma

maj/jun

učenički parlament,

učenici, nastavnici

Izbor Najučenika i Najnastavnika

drugo polugodište

učenički parlament

Analiza rada Učeničkog parlamenta

maj

učenički parlament

 • Članovi učeničkog parlamenta školske 2023/24. godine:

  8-1 Nevena Iličin, predsednik UP

  8-1 Ivana Atanacković/Jovana Mrvičić, zamenik predsednika učeničkog parlamenat

  8-2 Iva Đomparin

  8-2 Sara Sekulić/Mila Jerinkić, zapisničar

  7-1 Mihajlo Tomin

  7-1 Tomislav Kreća

  7-2 Milica Litričin

  7-2 Dunja Ćirić

Legetøj og BørnetøjTurtle