Stručna veća i timovi

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI PRIRODNIH NAUKA MATEMATIKA, FIZIKA, TIO, INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Članovi ovog veća su:

   • Isidora Pap – nastavnik matematike,
   • Jelena Vukobrat – nastavnik matematike,
   • Svetlana Pavlović – nastavnik TO i informatike,
   • Emil Hofgezang – nastavnik informatike,
   • Jelena Vulić – nastavnik fizike (predsednik veća).

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI PRIRODNIH NAUKA BIOLOGIJA, HEMIJA, GEOGRAFIJA

Članovi ovog veća su:

   • Olivera Gašić – nastavnik geografije,
   • Nevenka Đurić Kun – nastavnik biologije,
   • Dragana Vunjak – nastavnik hemije (predsednik veća).

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI DRUŠTVENIH NAUKA SRPSKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK, NEMAČKI JEZIK, ISTORIJA

Članovi ovog stručnog veća su:

   • Božana Grbić – nastavnik srpskog jezika, (predsednik veća)
   • Renata Vujadinov – nastavnik srpskog jezika,
   • Sonja Felbab Vukašinović – nastavnik engleskog jezika,
   • Milena Mučalov – nastavnik engleskog jezika,
   • KatarinaTornjanski - nastavnik nemačkog jezika,
   • Jelena Knežević - nastavnik istorije.

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLASTI VEŠTINA FIZIČKO VASPITANJE, MUZIČKA KULTURA, LIKOVNA KULTURA

Članovi ovog veća su:

   • Goran Arnuš – nastavnik fizičkog vaspitanja (predsednik veća),
   • Vladimir Radlović - nastavnik fizičkog vaspitanja,
   • Jovana Jovanović - nastavnik muzičke kulture,
   • Smiljana Kojić Grandić - nastavnik likovne kulture.

 

STRUČNO VEĆE ZA OBLAST RAZREDNE NASTAVE

Članovi ovog stručnog veća su:

   • Ljiljana Piperski – nastavnik razredne nastave,
   • Dušica Matejin – nastavnik razredne nastave,
   • Gordana Mišković  – nastavnik razredne nastave,
   • Snežana Perović – nastavnik razredne nastave (predsednik veća),
   • Slavica Ljiljak – nastavnik razredne nastave,
   • Ljiljana Marković – nastavnik razredne nastave,
   • Katica Jančić – nastavnik razredne nastave,
   • DraženkaDraško – nastavnik razredne nastave,
   • Zorica Tasovac – nastavnik razredne nastave,
   • Nataša Cucić Imbronjev – nastavnik razredne nastave.

 

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANJE

   • Ivana Aškić, stručni saradnik,
   • Isidora Pap, nastavnik matematike,
   • Milena Mučalov, nastavnik engleskog jezika,
   • Jelena Knežević, nastavnik istorije,
   • Nataša Imbronjev Cucić, nastavnik razredne nastave,
   • Draženka Draško, nastavnik razredne nastave (predsednik aktiva),
   • Katarina Tornjanski, nastavnik nemačkog jezika,
   • Tatjana Ziramov, predstavnik Saveta roditelja,
   • Petar Grbić predstavnik lokalne zajednice.

 

Zadatak stručnog aktiva je da sačini školski razvojni plan za period od tri godine  odredi razvojne i specifične ciljeve i zadatake kao i aktivnosti kojima će se isti realizovati. O ostvarenim i neostvarenim aktivnostima i postignutim rezulatatima obaveštava sve članove kolektiva.

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

   • Ljiljana Piperski – nastavnik razredne nastave,
   • Katica Jančić – nastavnik razredne nastave,
   • Snežana Perović  – nastavnik razredne nastave,
   • Dušica Matejin – nastavnik razredne nastave,
   • Ivana Aškić – pedagog,
   • Sonja Felbab Vukašinović – nastavnik engleskog jezika,
   • Božana Grbić – nastavnik srpskog jezika,
   • Katarina Tornjanski – nastavnik nemačkog jezika,
   • Smiljana Kojić Grandić – nastavnik likovne kulture,
   • Olivera Gašić – nastavnikgeografije (predsednik aktiva),
   • Jelena Knežević – nastavnik istorije,
   • Jelena Vukobrat – nastavnik matematike,
   • JelenaVulić – nastavnik fizike,
   • Nevenka Đurić Kun  – nastavnik biologije,
   • Svetlana Pavlović – nastavnik tehnike i tehnologije i tehničkog i informatičkog obrazovanja,
   • Jovana Jovanović – nastavnik muzičke kulture,
   • Miroslav Bubalo – verska nastava,
   • Emil Hofgezang – informatika i računarstvo,
   • Aleksandar Stojkov – romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

 

Zadatak aktiva je da prati ostvarivanje školskog programa , stara se o ostvarivanju postavljenih opšti i specifičnih ciljeva i zadataka obrazovanja i vaspitanja.

STRUČNI TIM ZA VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE

   • Jelena Krvopić - direktor škole,
   • Ivana Aškić -  pedagog škole (rukovodilac tima),
   • Renata Vujadinov - nastavnik srpskog jezika,
   • Olivera Gašić - nastavnik geografije,
   • Dragana Vunjak - nastavnik hemije,
   • Gordana Mišković - nastavnik razredne nastave,
   • Snežana Perović - nastavnik razredne nastave,
   • Zorica Tasovac - nastavnik razredne nastave,
   • Danijela Bjelotomić - član saveta roditelja,
   • Jelena Kun - predstavnik lokalne zajednice,
   • Katarina Vranković - predstavnik Učeničkog parlamenta.

 

Tim utvrđuje postupke praćenja ostarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno - vaspitnog rada, osnova i merila za samovrednovanje i vrednovanje kvaliteta rada ustanove radi osiguranja svih oblika obrazovno – vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostaruje.

STRUČNI TIM ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA

   • Jelena Krvopić -  direktora škole,
   • Ivana Aškić - stručni saradnik,
   • Slavica Ljiljak - nastavnik razredne nastave,
   • Gordana Mišković - nastavnik razredne nastave,
   • Svetlana Pavlović - nastavnik TO i informatike (rukovodilac tima),
   • Isidora Pap – nastavnik matematike,
   • Goran Arnuš – nastavnik fizičkog vaspitanja.

 

Zadatak tima je da sačini plan zaštite za učenike i koordinira sprovodjenje mera zaštite učenika, izradu i realizaciju programa zaštite učenika.

STRUČNI TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

   • Slavica Ljiljak - nastavnik razredne nastave (rukovodilac tima),
   • Jelena Vulić - nastavnik fizike,
   • Božana Grbić - nastavnik srpskog jezika,
   • Jelena Vukobrat - nastavnik matematike,
   • Ivana Aškić - stručni saradnik i roditelj učenika,

 

Zadak tima je da identifikuje učenika kome je neophodan IOP, osmišljava mere za sprovođenje IOP-a, brine o saradnji nastavnika i roditelja, prati sprovođenje IOP-a, sarađuje sa OŠ „6.  oktobar“ kao servisnim centrom – neposredna pomoć defektologa.

STRUČNI TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

   • Snežana Perović - rukovodilac stručnog veća za oblast razredne nastave,
   • Jelena Vulić - rukovodilac tima stručnog veća za oblast prirodnih nauka,
   • Dragana Vunjak - rukovodilac stručnog veća za oblast prirodnih nauka,
   • Ivana Aškić - stručni saradnik,
   • Goran Arnuš - rukovodilac stručnog tima za oblasti veština,
   • Božana Grbić - rukovodilac stručnog veća za oblast društvenih nauka (rukovodilac tima),
   • Jelena Krvopić, direktor škole.

 

Zadatak tima je da utvrđuje potrebe pojedinaca i ustanove, izrađuje godišnji lični plan profesionalnog razvoja zaposlenih, rednuje uticaj stručnog usavršavanja na razvoj i postignuća dece i učenika i analizira rezultate samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja u odnosu na dobiti stručnog usavršavanja.

STRUČNI TIM ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVA

   • Nevenka Đurić Kun - nastavnik biologije (rukovodlilac tima),
   • Dragana Vunjak - nastavnik hemije,
   • Svetlana Pavlović - nastavnik tehnike i tehnologije i tehničkog i informatičkog obrazovanja,
   • Katarina Tornjanski - nastavnik nemačkog jezika,
   • Goran Arnuš - nastavnik fizičkog vaspitanja,
   • Slavica Ljiljak - nastavnik razredne nastave,
   • Gordana Mišković - nastavnik razredne nastave,
   • Nataša Imbronjev Cucić - nastavnik razredne nastave,
   • Dušica Matejin - nastavnik razredne nastave,
   • Ivana Aškić - stručni saradnik,
   • Jelena Krvopić - direktor škole,
   • Đuro Basta - kotlar,
   • Svetlana Stojanović - roditelj,
   • Miša Mrvičić - roditelj,
   • Anja Injac - predstavnik učenika,
   • Lav Nikolić - predstavnik učenika.

 

STRUČNI TIM ZA OBEZBEĐIVANjE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE

   • Jelena Krvopić - direktor škole,
   • Ivana Aškić - stručni saradnik,
   • Draženka Draško - rukovodilac stručnog aktiva za razvojno planiranje,
   • Olivera Gašić - rukovodilac stručnog aktiva za razvoj školskog programa,
   • Slavica Ljiljak - rukovodilac tima za inkluzivno obrazovanje,
   • Svetlana Pavlović - rukovodilac tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,
   • Nevenka Đurić Kun - rukovodilac tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva,
   • Božana Grbić - rukovodilac tima za profesionalni razvoj,
   • Sonja Ćirić - predstavnik roditelja,
   • Milijana Abaza - predstavnik lokalne samouprave,
   • Sara Bilić - predstavnik Učeničkog parlamenta,

 

PEDAGOŠKI KOLEGIJUM

Pedagoški kolegijum čine predsednici stručnih veća i stručnih aktiva. Članovi pedagoškog kolegijuma naše škole za tekuću školsku godinu su:

   • Jelena Krvopić - direktor škole (rukovodilac kolegijuma),
   • Dušica Matejin - nastavnik razredne nastave,
   • Nevenka Đurić Kun - odeljenski starešina (nastavnik biologije),
   • Jelena Vulić - predsednik stručnog veća za oblasti prirodnih nauka (nastavnik fizike),
   • Draženka Draško - predsednik stručnog aktiva za razvojno planiranje (nastavnik razredne nastave),
   • Olivera Gašić - predsednik stručnog aktiva za razvoj školskog programa (nastavnik geografije),
   • Ivana Aškić - stručni saradnik,
   • Svetlana Iličin - sekretar škole (zaspisničar).

 

Nadležnosti pedagoškog kolegijuma su da se stara o osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada, prati ostvarivanje programa obrazovanja i vaspitanja i obrazovnih standarada,vrednuje rezultate rada nastavnika i stručnog saradnika, preduzima mere za jedinstven i usklađen rad sa učenicima i odraslima u procesu obrazovanja i vaspitanja i rešava druga stručna pitanja obrazovno-vaspitnog rada.

Legetøj og BørnetøjTurtle